Algemene voorwaarden

Volledig gecertificeerd 

Dezelfde dag nog een reactie!

Algemene voorwaarden van Dijk materieelservice

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenissen:

  • “Algemene voorwaarden” of “voorwaarden” betekent de onderhavige bepalingen;
  • van Dijk materieelservice, verder te noemen opdrachtnemer of in termen van ons of wij.
  • “Opdrachtgever” of “opdrachtgever” of “klant” betekent degene, die met ons contracteert of beoogt te contracteren;
  • “Contract” of “offerte” of “aanbieding” betekent elke geschreven of mondelinge overeenkomst tussen van Dijk materieelservice en de klant voor de verkoop van goederen of het leveren van diensten. Een contract komt slechts tot stand nadat van Dijk materieelservice zonder enig voorbehoud een bestelling heeft aanvaard;
  • “Goederen” betekent de goederen of onderdelen van goederen die als gevolg van het contract door van Dijk materieelservice aan de klant geleverd moeten worden;
  • “Diensten” betekent de diensten die als gevolg van het contract door van Dijk materieelservice aan de klant verleend moeten worden, zoals engineering, onderhoud en diensten na verkoop;
  • “Levering” of “aflevering” of “oplevering” betekent het door of namens ons feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de opdrachtgever of een door hem aangewezen derde, alsook het volvoeren van onze werkzaamheden en diensten;
  • “Opdracht” betekent de overeenkomst tot productie, ontwerp, ontwikkeling of koop en/of verkoop, dan wel een combinatie daarvan.
  • Schriftelijk: lees hiervoor ook fax of e-mail eventueel met leesbevestiging.
  • “Meerwerk” betekent al hetgeen door ons in overleg met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst vastgelegde hoeveelheden en/of werkzaamheden wordt geleverd of gepresteerd.

1.2 Alle informatie met betrekking tot de goederen, hun gebruik en hun prestaties die door van Dijk materieelservice mondeling of schriftelijk gegeven wordt, is gegeven te goeder trouw maar kan niet aanzien worden als een waarborg ten opzichte van de klant met betrekking tot het gebruik en de prestaties van de verkochte goederen, welke kunnen afhangen van factoren eigen aan de klant. Verkopen worden door van Dijk materieelservice gerealiseerd in de veronderstelling dat de Klant op voorhand de geschiktheid van de goederen voor de bedoelde behoeften gecontroleerd heeft. Geen enkele informatie met betrekking tot de goederen of de diensten kan beschouwd worden als een waarborg, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is en ondertekend voor rekening van van Dijk materieelservice door een daartoe bevoegde persoon.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met al onze aanbiedingen, aanvaardingen en alle overeenkomsten, zoals koop, verkoop, het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten.

2.2. Afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien wij zulks met de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van kracht.

2.3 Indien de opdrachtgever eenmaal een overeenkomst met ons heeft gesloten op basis van de onderhavige voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijs geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met ons te sluiten overeenkomst, ook indien bij het sluiten van die overeenkomst een verwijzing naar die voorwaarden of een toepasselijke verklaring daarvan niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.

2.4 Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

2.5. Wij wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van andere door de opdrachtgeveren ingeroepen voorwaarden van de hand.

3. Offertes en aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen van ons zijn vrijblijvend en kunnen door ons steeds worden herroepen ook als zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding (tevens) betreft het verrichten van werkzaamheden, is uitgegaan van werk onder voor ons normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij anders is vermeldt.

3.2. Offertes kunnen slechts schriftelijk worden aanvaard; wij hebben niettemin het recht een mondelinge aanvaarding te accepteren als zou deze schriftelijk zijn gedaan.

3.3. Indien de opdrachtgever een offerte aanvaardt, hebben wij niettemin het recht om het aanbod binnen zeven dagen na ontvangst van de aanvaarding (mondeling of) schriftelijk te herroepen, in welk geval geen overeenkomst tot stand isgekomen.

3.4. Offertes, zowel mondelinge als schriftelijke, komen, behoudens een andersluidende mededeling onzerzijds, automatisch te vervallen indien zij door de opdrachtgever niet binnen veertien dagen schriftelijk zijn aanvaard.

3.5. Mondelinge offertes, afspraken, toezeggingen en bedingen binden ons eerst nadat en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door onze directie of een door de directie ter zake schriftelijk gevolmachtigde.

3.6. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten, capaciteiten, gewichten, rendementen en overige gegevens, al of niet opgenomen in catalogi, circulaires, advertenties en dergelijke, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet strikt bindend. Kleine verschillen zijn bij de uitvoering van de overeenkomst toelaatbaar, indien althans het betrokken onderdeel of maatgegeven niet uitdrukkelijk is gespecificeerd.

3.7. Wij zijn gerechtigd de kosten, die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen.

3.8 Opgegeven en/of overeengekomen (af)levertijden zijn nimmer (te beschouwen als) fatale
termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige (af)levering dient de opdrachtgever ons derhalve schriftelijk in gebreke te stellen met inachtneming van een redelijke termijn.

3.9. Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 3.10. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor nabestellingen.

4. Prijzen

4.1. Al onze prijzen zijn bruto, in Euro, exclusief B.T.W., voor zover schriftelijk niet anders is
overeengekomen.

4.2. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende valuta verhoudingen, de geldende materiaalprijzen en loonkosten.

4.3. Indien na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst wij geconfronteerd worden met meerkosten wegens verhoging van materiaalprijzen, loonkosten, invoer- en/of uitvoerrechten en/of heffingen van welke aard dan ook, of kosten veroorzaakt door valutawijzigingen, zijn wij gerechtigd deze verhoging door te berekenen.

4.4. Wij zijn steeds bevoegd de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

4.5. Verrekening van meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen betalingstermijn overeengekomen dan geschiedt betaling ineens na de voltooiing van het meerwerk, uiterlijk binnen veertien dagen nadat dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.

4.6. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van ons op verrekening daarvan onverlet.

5. Levering en levertijd

5.1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waar binnen de producten moeten worden geleverd of de opdracht moet zijn voltooid. De levertijd wordt door ons zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze opgaven zijn niet als bindend te beschouwen.

5.2. De levertijd is vastgesteld onder de conditie dat de omstandigheden, waaronder werken door ons kunnen worden uitgevoerd en/of leveringen door ons verricht worden, dezelfde blijven als ten tijde van het afsluiten der overeenkomst en dat nodige materialen en/of onderdelen ons tijdig worden geleverd. Indien vertraging ontstaat, doordat de bedoelde omstandigheden worden gewijzigd of de nodige materialen en/of onderdelen, hoewel tijdig besteld, niet tijdig aan ons zijn geleverd, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging.

5.3. Vertraagde levering geeft de opdrachtgever geen recht om afname te weigeren.

5.4. Vertraging in de levering – om welke reden dan ook – geeft de opdrachtgever niet het recht om de uitvoering van op hem jegens ons rustende verplichtingen op te schorten.

5.5. Wij behouden het recht voor, opdrachten in gedeelten af te leveren waarbij de hierna omschreven betalingsvoorwaarden ook van kracht zijn voor elke deellevering.

5.6. Als tijdstip van aflevering geldt het ogenblik, waarop het (de) product(en) ons terrein verlaat of verlaten of indien verzending door oorzaken buiten onze schuld niet mogelijk is, het ogenblik waarop het (de) product(en) ter verzending gereed staat of staan.

5.7. Voor zover levering op afroep is overeengekomen, kunnen wij bij niet of niet tijdig afroepen, te weten twee maanden nadat wij de opdrachtgever hebben medegedeeld dat de zaken gereed zijn, de zaken voor rekening van de opdrachtgever op (doen) slaan, waarbij wij gerechtigd zijn een opslagpercentage in rekening te brengen.

5.8. Levering vindt plaats af ons bedrijf. De kosten van eventueel vervoer van de gekochte zaken naar het adres van de opdrachtgever zijn niet bij de koopprijs inbegrepen en zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.9. Levering van de zaken is voltooid:
Op het moment dat die zaken door ons aan de vervoerder voor vervoer zijn aangeboden, indien wij met de opdrachtgever overeengekomen zijn dat die zaken worden vervoerd naar het door de opdrachtgever opgegeven adres.
b. Op het moment dat wij aan de opdrachtgever meedelen dat de zaken voor vervoer gereed staan. In zodanig geval dient de opdrachtgever de zaken binnen zeven dagen na bedoelde mededeling af te halen aan ons adres, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zullen zijn de zaken voor rekening van de opdrachtgever op te (doen) slaan.

6. Verplichtingen opdrachtgever

6.1. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de werkzaamheden, die niet behoren tot de aan ons opgedragen werkzaamheden, naar de eis van het werk zo tijdig zijn verricht, dat de uitvoering van aan ons opgedragen montage van de producten daardoor geen vertraging ondervindt.

6.2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat voldoende mankracht aanwezig is voor het verplaatsen van die delen waarbij de door ons ter beschikking gestelde mankracht niet voldoende is. Indien niettemin vertraging ontstaat of dreigt te ontstaan, dient de opdrachtgever ons terstond op de hoogte te stellen.

6.3. De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig en kosteloos ter beschikking staan van adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor de uitvoering van het werk benodigde zware onderdelen en materialen.

6.4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de aansluiting van de installaties aan de
elektrische-, gas- of waterleidingnetten, alsmede de aansluiting van afvoerleidingen tot stand worden gebracht.

6.5. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de schakel- en beveiligingsapparaten en elektrische leidingen voor door ons te leveren elektromotoren en andere elektrische toestellen, met uitzondering van de bij de elektromotoren behorende aanloop- en regelweerstanden, worden geleverd en gemonteerd.

6.6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat ter plaatse gas, water en elektriciteit en perslucht beschikbaar zijn, zonder daarvoor enige vergoeding te verlangen.

6.7. De opdrachtgever draagt er zorg voor om de onderdelen van de producten welke op het werk vuil dan wel beschadigd worden, weer in goede staat te brengen.

6.8. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat wij tijdig kunnen beschikken over de voor de uitvoering van het werk benodigde tekeningen en andere gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen en dergelijke.

6.9. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem voorgeschreven instructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

6.10 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat wettelijk voorgeschreven beveiligingen ten aanzien van de geleverde zaken worden aangebracht. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat voor de aanvoer van materialen een behoorlijke toegangsweg voorhanden is.

6.11. De opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen, die zijn aangevoerd op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd, indien dit hem kan worden toegerekend. Verlies en/of beschadiging van bedoelde zaken gedurende de tijd dat deze buiten de normale werktijden onder toezicht van de opdrachtgever verblijven is voor diens risico.

6.12. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn, dan wel door hem zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier zijn betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.

6.13. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door of voortvloeiend uit fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.

6.14. De opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover die te wijten is aan de door hem voorgeschreven of ter beschikking gestelde hulppersonen.

6.15. De opdrachtgever is niet gerechtigd de door ons bij de uitvoering van het werk ingeschakelde personen werkzaamheden te laten uitvoeren, die niet in direct verband staan met het opgedragen werk.

7. Risico

7.1. Op en vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de opdrachtgever.

7.2. Ingeval het betreft een verkoop uit voorraad, gaat het risico van de verkochte zaken over op de opdrachtgever door de enkele afzondering daarvan te zijnen behoeve.

7.3. De zaken worden op risico van de opdrachtgever geladen en reizen op risico van de opdrachtgever.

8. Betaling

8.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen.

8.2. De betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom en de lopende rente.

8.3. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is deze per maand contractuele rente verschuldigd die wordt vastgesteld op het percentage van de op dat moment geldende wettelijke rente over het volledige factuurbedrag ingaande op de datum van opeisbaarheid der koopprijs.

8.4. De opdrachtgever is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering, al of niet opeisbaar, op ons in mindering te brengen.

8.5. Alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom en rente, met een minimum van € 250, – exclusief B.T.W., onverminderd ons recht de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit vastgestelde bedrag te boven gaan, te vorderen van de opdrachtgever. Indien de invordering van toepassing is op een consument, die niet handeld in de uitoefening van beroep of bedrijf is de Wet Incasso Kosten (Wik) van toepassing waarop de wettelijke staffelmethode wordt toegepast. Tevens is de consument wettelijke rente aan opdrachtgever verschuldigd.

8.6. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige op hem jegens ons rustende verplichting uit de overeenkomst, daarmee samenhangende overeenkomst, daarvoor of daarna gesloten overeenkomsten, of indien wij in redelijkheid mogen vermoeden dat de opdrachtgever in de toekomst niet aan enige verplichting als hierboven bedoeld, zal voldoen of zal kunnen voldoen, hebben wij naar keuze het recht:
a. Betaling vooraf, of behoorlijke zekerheid voor de betaling, dan wel onmiddellijke betaling bij levering te eisen voor betalingsverplichtingen uit alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten.
b. Leveringen (als ook de aanmaak en de bewerking van voor levering bestemde zaken) op te schorten onverminderd ons recht gelijktijdige of latere zekerheidstelling voor de betaling te vorderen.
c. De desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
d. Één of meer of alle lopende koopovereenkomsten ten aanzien waarvan de opdrachtgever niet in gebreke is, geheel of voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd ons recht om van de opdrachtgever volledige vergoeding van schade te vorderen.

8.7. Indien de levering wordt vertraagd op verzoek van de opdrachtgever, of doordat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet tijdig nakomt, dan wel ons niet tijdig in staat stelt de goederen gereed te maken, zijn wij gerechtigd betaling van de nog niet voldane termijnen van de koopsom te vorderen op de tijdstippen, waarop deze termijnen bij normale uitvoering van de opdracht opeisbaar zou zijn geworden.

9. Klachten

9.1. Klachten omtrent het geleverde dienen binnen acht dagen na ontvangst van zaken door de opdrachtgever schriftelijk bij ons te worden ingediend, bij gebreke waarvan wordt geacht de zaken onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

9.2. Klachten op andere wijze of aan tussenpersonen gedaan of later tot ons gekomen kunnen geen effect sorteren ten aanzien van de acceptatie. Bij tijdig ingediende klachten zal de opdrachtgever ons in de gelegenheid stellen ten kantore c.q. in het bedrijf van de opdrachtgever zijn klacht te controleren, bij gebreke waarvan deze niet voor behandeling in aanmerking komt.

9.3. Indien de klacht door ons gegrond wordt bevonden, zal ons de nodige tijd gegeven worden om ons inziens vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen. Bij vervanging van de afgekeurde zaken kan rekening worden gehouden met het profijt hetwelk de opdrachtgever intussen daarvan heeft gehad en kan door ons daarvoor een billijke vergoeding in rekening worden gebracht.

9.4. Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake (producten) aansprakelijkheid zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect,
waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden dan aan vervolgschade of stilstand schade. Dit is eveneens van toepassing indien er sprake is van nalatigheid bij de productie door één onzer toeleveringsbedrijven of onderaannemers.

9.5. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor maatstaven geschikt zijn. Voor geleverde losse slangen die door van Dijk materieelservice geassembleerd zijn aanvaard van Dijk materieelservice geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. De keuze van de slang, onder andere qua type, sterkte, grootte, rubbersamenstelling etc. ligt geheel bij de opdrachtgever en opdrachtgever is verantwoordelijk dat de keuze die hij geeft gemaakt, geschikt is voor de toepassing waarvoor hij gebruikt wordt.

9.6. Ook tijdig ingediende klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat derden iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van ons is geschied en in nood gevallen, waarin de opdrachtgever zich vooraf onmogelijk met ons heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin ons terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.

9.7. Retourzendingen worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk overeengekomen.

9.8. Bij niet tijdige of onjuiste klachtmelding wordt het geleverde geacht conform de
overeenkomst te zijn. Indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van ons.

10. Omvang van door ons aangenomen werk

10.1. Indien de montage van de te leveren producten of onderdelen daarvan is overeengekomen, is de prijs berekend voor bedrijfsklaar gemonteerd en op de plaats in de aanbieding genoemd.

10.2. Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders vermeld, behoren niet bij de montage, noch vallen onder onze verantwoordelijkheid:
a. De kosten voor meer mankracht voor het verplaatsen van die delen, welke niet door mankracht, die wij ter beschikking stellen, te verplaatsen zijn, als mede de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels.

b. Het tot stand brengen van de aansluiting van de installaties aan de elektrische-, gas-, of waterleidingnetten, alsmede de aansluiting van afvoerleidingen.
c. Het leveren en monteren van de schakel- en beveiligingsapparaten en elektrische leidingen voor door ons te leveren elektromotoren en andere elektrische toestellen, met uitzondering van de bij de elektromotoren behorende aanloop- en regelweerstanden.

d. De levering van gas, water, elektriciteit, perslucht etc. nodig voor beproeving en in bedrijf stellen.
e. Werkzaamheden, nodig om onderdelen van de producten, welke op het werk vuil en/of beschadigd zijn geworden, weer in goede staat te brengen.
f. hak- en breekwerk.
g. hoogwerker gebruik.
h. Het af of verslepen van een voertuig die is gestrand op een locatie buiten het terrein van RM Truck en Trailerservice.

11. Garantie

11.1. Voor zaken, welke door ons worden geleverd, verlenen geen garantie.

11.2. Gebreken, die ten tijde van de door van Dijk materieelservice verrichte reparatiewerkzaamheden zich binnen een tijdsbestek van twee maanden vertonen of gedurende
een termijn van twee maanden met een maximum tot 10.000 km, zullen door ons worden hersteld door vervanging of op andere, door ons gekozen wijze.

11.3. De opdrachtgever kan zich alleen op de rechten uit artikel 11.2 beroepen, indien hij ons:
• Onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken op de hoogte stelt;
• Aannemelijk maakt dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid van de gerepareerde of gemonteerde zaak, dan wel, indien en voor zover het ontwerp van de zaak van ons afkomstig is, het directe gevolg is van een verwijtbare fout onzerzijds;
• Alle medewerking verleent om ons in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

11.4. Het beweerdelijk niet nakomen van onze garantieverplichting ontheft de opdrachtgever niet van de verplichtingen welke hem uit deze of uit enige andere met ons gesloten overeenkomst mochten voortvloeien.

11.5. Garantie gaat in op de datum van overdracht;

12. Aansprakelijkheid

12.1. Behalve tot nakoming van onze garantieplicht overeenkomstig het in het vorige artikel bepaalde en behoudens bepalingen van dwingend recht, is elke aansprakelijkheid van ons (aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad daaronder begrepen) uitgesloten, afgezien van opzet of grove schuld onzerzijds en behoudens de aansprakelijkheid, die door ons uitdrukkelijk wordt aanvaard. In alle gevallen, of er nu sprake moet worden geacht van directe schade, letselschade of vertragingsschade of schade onder welke benaming dan ook, zal onze schade niet verder reiken dan tot vergoeding van het bedrag dat de opdrachtgever aan ons verschuldigd is ingevolge de betreffende overeenkomst met de opdrachtgever.

12.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor opzet en/of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten.

12.3. Wij zijn nimmer aansprakelijk ter zake van mondeling gegeven adviezen, inlichtingen, aanbevelingen, etc.

12.4. Al onze ondergeschikten kunnen zich tegenover de opdrachtgever, en zo nodig ook tegenover derden, op gelijke voet als wij beroepen op de bepalingen in dit artikel.

12.5. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanbrengen van wettelijk voorgeschreven beveiligingen en voor de gevolgen van het eventueel ontbreken van beveiligingen, alsmede voor het opvolgen van alle geldende wettelijke voorschriften ten aanzien van de zaken.

13. Titel voorbehouden eigendom, pandrecht en cessie.

13.1. Al de door ons aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van ons zolang wij nog enig bedrag, verband houdende met de geleverde zaken te vorderen hebben. Wij raken ons (voorbehouden) eigendom niet kwijt indien en/of doordat de opdrachtgever de van ons ontvangen zaken ver- of bewerkt. De opdrachtgever gaat bedoelde zaken in dat geval, automatisch, houden voor ons.

13.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de geleverde zaken, zolang geen algehele betaling van het aan ons toekomende heeft plaatsgevonden, te vervreemden, belenen, verpanden, verhuren, uitdelen, of op welke wijze of onder welke titel ook uit zijn bedrijf te brengen, tenzij dit uitdrukkelijk door ons schriftelijk wordt toegestaan.

13.3. De opdrachtgever is verplicht alle door ons aan hem verkochte en geleverde zaken in zijn kantoor c.q. zijn bedrijf separaat en duidelijk identificeerbaar op te slaan. Wij zijn te allen tijde bevoegd deze zaken bij de opdrachtgever weg te (laten) halen, terug te nemen en elders op te slaan indien de opdrachtgever, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan, of indien duidelijk is dat de opdrachtgever, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens ons zal kunnen voldoen. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dit recht
indien aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend, indien diens faillissement is aangevraagd of uitgesproken, of indien de opdrachtgever enige betalingsregeling met één of meer zijner crediteuren treft of heeft getroffen.

13.4. De opdrachtgever dient ons er onmiddellijk van op de hoogte te stellen indien derden rechten pretenderen ten aanzien van door ons aan de opdrachtgever geleverde zaken, indien wij nog enig bedrag van de opdrachtgever te vorderen hebben. Wij zijn in dat geval gerechtigd om de desbetreffende zaken bij de opdrachtgever weg te (laten) halen en terug te nemen en deze elders op te slaan.

13.5. Ingeval wij de zaken in overeenstemming met dit artikel terug wensen te nemen, zal de opdrachtgever ons voor dat doel toegang tot zijn kantoor c.q. bedrijf verlenen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten die het terugnemen en opslaan van de zaken met zich meebrengt. Wij zijn eerst verplicht de zaken weer uit te leveren nadat wij volledig zijn betaald of ter zake van onze vorderingen adequate zekerheid is gesteld.

13.6. Vanaf het moment van levering in de zin van artikel 5 levering en levertijd draagt de opdrachtgever het risico voor het verloren gaan, beschadigd raken of welke andere waardevermindering van de geleverde zaken.

13.7. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen behoudens het hiervoor sub 2 bepaalde.

13.8. Voor zover ons eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken door natrekking, vermenging of zaaksvorming teniet gaat vestigt de opdrachtgever ten behoeve van ons bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende, vermengde respectievelijk de gevormde zaak, tot zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook aan ons is verschuldigd en verschuldigd zal worden. Wij zijn te allen tijde gerechtigd en worden hierbij door de opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd om de voor vestiging van dit voorbehouden pandrecht benodigde handelingen te verrichten (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte, en daarbij ook namens de opdrachtgever op te treden De opdrachtgever verplicht zich op ons verzoek om aan deze verpanding voor zoveel nodig onverwijld zijn medewerking te verlenen.
13.9. De opdrachtgever verbindt zich om vorderingen die hij jegens zijn opdrachtgevers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De opdrachtgever verbindt zich verder de bedoelde vorderingen zodra wij de wens daartoe te kennen geven aan ons te cederen dan wel te verpanden, op de wijze als aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van onze vorderingen uit welken hoofde dan ook tegen de opdrachtgever. De laatste twee volzinnen van lid 8 zijn van toepassing.

14. (Verlengd) Eigendomsvoorbehoud

14.1. Wij behouden ons de eigendom voor van de geleverde goederen tot de volledige voldoening van alle ons op basis van de zakelijke relaties toekomende vorderingen, om het even op basis van welke rechtstitel.

14.2. De klant is gerechtigd tot de verwerking van onze producten of de verbinding daarvan met andere producten in het kader van de gewone uitoefening van zijn bedrijf. Met betrekking tot de door de verwerking of verbinding ontstane zaken verkrijgen wij ter verzekering van onze sub 1 genoemde vorderingen de mede-eigendom, zonder dat wij daarvoor een vergoeding verschuldigd zijn. De omvang van onze mede-eigendom wordt bepaald door de verhouding van de waarde van ons product en die van de door de verwerking of verbinding ontstane zaken.

14.3. Wij geven aan onze klanten tot nader order toestemming tot de doorverkoop in het kader van de gewone uitoefening van hun bedrijf. Dit recht eindigt in het geval van het staken der betalingen. De klant cedeert aan ons reeds nu voor als dan alle hem uit de doorverkoop toekomende vorderingen en bijkomende rechten. De gecedeerde vorderingen dienen ter verzekering van alle rechten als bedoeld sub 1. De klant is gerechtigd tot de incasso van de
gecedeerde vorderingen, zolang wij deze machtiging niet hebben ingetrokken.

14.4. De machtiging tot incasso eindigt ook zonder uitdrukkelijke intrekkingverklaring, wanneer de klant zijn betalingen staakt. Op ons verzoek dient de klant onverwijld schriftelijk mede te delen, aan wie hij de goederen heeft verkocht en welke vorderingen hem uit deze verkoop toekomen, en voorts dient hij voor ons op zijn kosten notarieel gewaarmerkte akten over de cessie van de vorderingen op te stellen.

14.5. De klant is niet gerechtigd tot andere beschikkingshandelingen met betrekking tot de onder ons eigendomsvoorbehoud of onder ons mede-eigendom vallende zaken of met betrekking tot de aan ons gecedeerde vorderingen.

14.6. De klant dient ons onverwijld te informeren over beslagmaatregelen of andere beperkingen van rechten met betrekking tot de ons geheel of ten dele toebehorende zaken.

14.7. Wij zijn te allen tijde gerechtigd, te verlangen, dat de ons toebehorende zaken aan ons worden overgedragen, wanneer de klant in betalingsverzuim geraakt of wanneer zijn vermogenssituatie substantieel slechter wordt. Indien wij van dit recht gebruik maken, dan is slechts dan sprake van een ontbinding van de overeenkomst, wanneer wij dit uitdrukkelijk verklaren.

14.8. Indien de waarde van de voor ons bestaande zekerheden het bedrag van onze vorderingen in zijn geheel met meer dan 20 % te boven gaat, zullen wij op verzoek van de klant zekerheden naar onze keuze voor dit hogere bedrag vrijgeven.

15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1. De door ons vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen en dergelijke blijven ons eigendom, ook al hebben wij daarvoor aan de opdrachtgever kosten in rekening gebracht.

15.2. De intellectuele eigendomsrechten op door ons vervaardigde ontwerpen, tekeningen, berekeningen, modellen en dergelijke blijven uitdrukkelijk bij ons berusten.

15.3. De opdrachtgever is gehouden tot strikte geheimhouding betreffende alle gegevens, zoals onder meer tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en/of voorwerpen die hem uit hoofde van het contract met ons ter kennis zijn gekomen.

15.4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan deze gegevens en/of voorwerpen te kopiëren, aan derden te tonen, bekend te maken of te gebruiken op welke wijze dan ook en in de ruimste zin des woord, tenzij wij de opdrachtgever daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebben gegeven.

15.5. De bovengenoemde verplichtingen gelden onverminderd voor personeelsleden/medewerkers van de opdrachtgever en de door hem ingeschakelde derden. De opdrachtgever zal deze ter zake instrueren. De opdrachtgever is aansprakelijk voor het tekortschieten daarin van zijn personeelsleden/medewerkers en de door hem ingeschakelde derden.

15.6. De opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van door de opdrachtgever aangeleverde specificaties, tekeningen, modellen etc. of het gebruik van krachtens de overeenkomst ontwikkelde zaken.

16. Overmacht

16.1. Ingeval van overmacht zijn wij naar keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat de opdrachtgever jegens ons aanspraak heeft op enige vergoeding.

16.2. Van overmacht aan onze zijde is in ieder geval sprake, indien wij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd worden, volledig en/of tijdig aan onze verplichting uit deze overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan, te voldoen, tengevolge van oorlog, oorlogsschade, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting,
uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, niet tijdige afneming van gekochte zaken, daarvoor benodigde grondstoffen en/of hulpmaterialen, alles zowel in ons bedrijf als bij derden van wie wij de zaak en/of de benodigde materialen en/of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer en voorts alle overige oorzaken, buiten onze schuld of risico ontstaan.

16.3. Wij zullen zo spoedig mogelijk de opdrachtgever op de hoogte brengen van het moment van het intreden van overmacht.

16.4. Wij zijn gerechtigd betaling te verlangen van de kosten, welke zijn gemaakt voor arbeid en leveranties welke door ons zijn verricht voordat de overmacht is ingetreden.

17. Mededelingen

17.1. Tenzij anders is bepaald dienen alle mededelingen betreffende de (uitvoering van de) overeenkomst schriftelijk te worden gedaan.

17.2. Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen dienen per aangetekend schrijven te worden gedaan, waarbij duidelijk moet worden aangegeven wat wordt verlangd en binnen welke termijn.

17.3. Het bepaalde in het vorige lid geldt eveneens voor het stellen van enige andere termijn en het doen van een beroep op ontbinding van de overeenkomst. Een beroep op ontbinding dient de gronden daarvoor duidelijk aan te geven.

18. Vrijwaring

18.1. De opdrachtgever vrijwaart ons, voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens een of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de schade door ons, een hulppersoon, hulpzaken of (af)geleverde zaken is veroorzaakt of toegebracht.

18.2. Evenzo vrijwaart de opdrachtgever ons, voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens derden in verband met een gebrek in de door ons (af)geleverde prestatie(s) of zaken.

18.3. Indien de schade mede het gevolg is van een omstandigheid die de opdrachtgever kan worden toegerekend, is de opdrachtgever steeds verplicht ten minste een evenredig deel van deze schade te vergoeden.
18.4. De opdrachtgever draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van het uitvoeringsrisico als bedoeld in het eerste lid.

18.5. De opdrachtgever is op ons eerste verzoek gehouden aan te tonen dat hij aan deze verplichting heeft voldaan.

18.6. De opdrachtgever is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

18.7. Al onze ondergeschikten kunnen zich tegenover de opdrachtgever en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als ons beroepen op bovenstaande bepalingen.

19. Conversie

19.1. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is of wordt, treedt voor die bepaling automatisch (van rechtswege) in de plaats een geldige bepaling, die zo veel mogelijk beantwoordt aan het doel en de strekking van het nietige beding. Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden.

19.2. In het vorenstaand geval behouden de overige bepalingen in de algemene voorwaarden zo veel mogelijk onverminderd hun geldigheid.

19.3. De opdrachtgever dient zijn rechten binnen 6 maanden, nadat deze zijn ontstaan, geldend te maken door het aanvangen van een rechtsgeding, bij gebreke waarvan zijn rechten automatisch vervallen.

19.4. Het vorenstaande doet niet af aan andere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op grond waarvan een of meer rechten van de opdrachtgever reeds eerder zijn vervallen.

19.5. De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerd door het Nederlands recht.

19.6. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de Nederlands bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsregeling een buitenlandse rechter als bevoegd zal aanwijzen. Wij behouden ons het recht voor het geschil met een buitenlandse opdrachtgever te doen beslissen voor een buitenlandse bevoegde rechter. Indien dit geschil behoort tot de absolute competentie van de Rechtbank, is de Rechtbank te Assen bevoegd.

Van Dijk Materieelservice?

Sta je met pech onderweg of heb je een ander probleem met je vrachtwagen. Ik kom je helpen!

Volledig gecertificeerd

24/7 bereikbaar

Volledig ingerichte servicewagen